Կայքում արգելվում է տեղադրել հայտարարություն, եթե՝

  • խոստանում եք մեծ եկամուտներ` կարճ ժամանակահատվածում
  • Ձեր ինֆորմացիան չի համատասխանում իրականությանը
  • չունեք տվյալ իրավասությունը` տվյալ կազմակերպությունում
  • խախտում եք հեղինակային իրավունքի մասին ՀՀ օրենքը, կամ` հայտարարությունը հակասում է մեր կայքի գաղտնիության պայմաններին:
  • Տեղադրել եք միևնույն հայտարարությունն արդեն մի քանի անգամ

 

Կայքում հայտարարությունների տեղադրման վերաբերյալ ողջ ինֆորմացիային կարող եք ծանոթանալ մեր կոմերցիոն փաթեթների բաժնում՝